Etický kodex zaměstnávání

Etický kodex zaměstnávání a komunikace zaměstnanců firmy ONZA a.s.

Sociální firma ONZA a.s. působící ve městě Jirkov zaměstnává v rámci své činnosti pracovníky na různých pracovních pozicích na trvalý a dočasný pracovní poměr. Firma se ve stanovách zavázala pracovníky zaměstnávat, dále vzdělávat, podporovat jejich informovanost a rozvíjet komunitní aktivity zejména směrem k sociálně znevýhodněným obyvatelům města Jirkov. Za účelem zvýšení kvality personální činnosti firmy ONZA a.s. směrem k zaměstnancům, zvýšení informovanosti o komunitních aktivitách, otevřenosti činností firmy k veřejnosti a obecně za účelem všeobecné srozumitelnosti chodu a činnosti firmy ONZA a.s. se dozorčí rada dohodla na následujícím znění Etického kodexu zaměstnávání, jež slouží jako závazný metodický materiál doplňující Stanovy firmy ONZA a.s. Vymáhání práv a povinností na základě Etického kodexu zaměstnávání nemůže být realizováno zpětně, kodex platí od 1. 1. 2013 v následujícím znění.

 

I. V oblasti zaměstnávání bude firma splňovat následující:

a) zaměstnavatel se řídí zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.)v jeho pozdějších úpravách,

b) příjem nových zaměstnanců odpovídá personálním potřebám firmy, je vždy konzultován s motivačním pracovníkem (od března 2013 s terénním pracovníkem, jehož hradí ONZA a.s.),

c) nový zaměstnanci mohou být sezónně najímáni na dohodu o provedení práce. Zaměstnanci na pracovní poměr mají zkušební dobu tři měsíce podle zákona (zákoníku práce č. 262/2006 Sb.). Pracovní smlouva jim může být nejvýše dvakrát obnovována/prodlužována a doba trvání pracovní smlouvy na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky, přičemž na tyto smlouvy se již nevztahuje zkušební doba (novela zákona práce č. 365/2011 Sb.). Zaměstnanci, kterým je pracovní smlouva již dvakrát obnovena/prodloužena, získají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. (Znění tohoto pravidla se může měnit dle přijatých novel zákoníku práce).

d) uzavírané smlouvy a jejich obsah jsou stručné, přehledné a srozumitelné pro obě strany. Zaměstnanec je seznámen se svými povinnostmi a právy ve vztahu k zaměstnavateli, je seznámen s chodem firmy (tj. s pravidelnými schůzkami, možnosti konzultací, dalšího vzdělávání, možnosti prodloužení pracovní smlouvy apod.), jejími cíli jakožto sociálního podniku a s BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

 

II. V oblasti finančního odměňování pracovníků bude firma splňovat následující:

a) pravidla pro finanční ohodnocení řadových pracovníků jsou dána v pracovních smlouvách každého zaměstnance. Každý nový řadový zaměstnanec bez kvalifikace pobírá ve zkušební době hrubou mzdu ve výši 50,- K/hod. Tato částka se pracovníkovi zvýší na 60,- Kč/hod po uplynutí zkušební doby tří měsíců. Dále pracovník může dostávat hrubou mzdu minimálně ve výši 60,- Kč/hod na pracovní smlouvu na dobu určitou, přičemž se vždy při prodloužení smlouvy bere v úvahu inflace a platové podmínky v místě obvyklé.

b) řadoví zaměstnanci pracující na smlouvu na dobu neurčitou mají hrubou mzdu stanovenou ve výši 60 až 70,- Kč/hod dle pracovního nasazení zaměstnance a podílu na hospodářském výdělku firmy, přičemž zvýšení hrubé mzdy se odvíjí od míry inflace a od platových podmínek v místě obvyklých.

c) každý z řadových zaměstnanců má právo minimálně čtyřikrát do roka dostat osobní ohodnocení ve výši od 1000,- Kč až 5000,- Kč a to podle svých pracovních zkušeností, pracovní náplně, osobnímu přístupu k práci a na základě hospodářských výsledků firmy. Výši osobního ohodnocení řadových zaměstnanců projednává minimálně dvakrát ročně představenstvo firmy společně se zaměstnancem, který přiděluje řadovým zaměstnancům pracovní činnosti, je s nimi v každodenním kontaktu a odvedenou práci od nich přebírá. Dále je osobní ohodnocení konzultováno s motivačním/terénním pracovníkem.

d) každý zaměstnanec může dostat od zaměstnavatele finanční odměnu podle uvážení zaměstnavatele s ohledem na hospodářský výdělek firmy. Pravidla finančního odměňování zaměstnanců dozorčí rada schválí vždy s uzavřením účetnictví za uplynulý rok a s plánováním činností firmy na rok následující. Své rozhodnutí dozorčí rada nemusí sdělit zaměstnancům, musí je však přidat do finančního plánu na následující rok a učinit o tom zápis.

 

III. V oblasti vnitřní komunikace pracovníků a jejich dalším vzdělávání bude firma splňovat následující:

a) všichni zaměstnanci na pracovní poměr mají právo na další vzdělávání hrazené firmou ONZA a.s., kterého se účastní skupinově a na téma, které je s nimi předem konzultováno. Skupinové vzdělávání je prováděno formou seminářů či diskuzních setkání s odborníkem na danou oblast. Realizuje se minimálně jednou za půl roku.

b) vybraní zaměstnanci se mohou dle svých potřeb a na doporučení představenstva firmy rekvalifikovat na činnosti potřebné k dalšímu rozvoji firmy a realizování pracovních zakázek. Rekvalifikaci v takovém případě po domluvě hradí firma ONZA a.s.

c) zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu firmy a účastní se plánování pracovní náplně na následující týden/měsíc a jsou pravidelně informováni o plánování pracovní náplně na další pracovní období.

d) zaměstnanci mají právo se neomezeně obracet na motivační/ho pracovníka/pracovnici v případě jakéhokoliv osobního problému či v případě problému týkajícího se zaměstnanců a chodu firmy.

 

IV. V oblasti zaměstnaneckých výhod bude firma splňovat následující:

a) vybraná zaměstnanci na pracovní poměr (a smlouvu na dobu neurčitou) mají právo požadovat po zaměstnavateli v zimním období pře/očkování proti žloutence a jiných protilátek dle vzájemné dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem a dle pracovní náplně těchto zaměstnanců. Náklady na očkovací látku hradí zaměstnavatel.

b) zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby se sami podíleli na definování témat skupinových vzdělávání a na přípravě a tvorbě komunitních aktivit firmy směrem k veřejnosti. Dále jsou motivováni k tomu, aby aktivně využívali motivačního/terénního pracovníka k řešení osobních, finančních a jiných potíží a pracovali tak na zlepšení své uplatnitelnosti a udržitelnosti na trhu práce.

Kontakt

608 442 033

Zeleň a čistota
777 528 485
Hřbitovy a parkování
774 586 354
Administrativní pracovnice
608 442 034

 
ONZA a.s. - www.onzajirkov.cz